Услуги

При проблеми в следните области на правото, ще получите от нас компетентни правни услуги:

Гражданско право и изпълнителен процес:

 • Представителство пред ЧСИ по изпълнителни дела;
 • Оспорване на действията на ЧСИ пред съда;
 • Оспорване на изпълнението – прекратяване на изпълнително дело;
 • Дела за обезщетения от незаконно принудително изпълнение.

Право на потребителя:

Наследствено и вещно право:

 • Представителство по дела, свързани с недвижим имот: съдебна  делба, разпределяне право на ползване и др.;
 • Съдебно и извънсъдебно уреждане на отношения между наследници;
 • Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот;
 • Възстановявне на запазена част;
 • Отказ от наследство и приемане на наследство по опис.

 

Семейно право:

 • Развод по взаимно съгласие;
 • Развод по исков ред (развод без съгласие на един от съпрузите);
 • Дела за издръжка;
 • Уреждане на имуществени; отношения между партньори.

Гражданско извъндоговорно право:

 • Дела за обезщетения при причинени имуществени и неимущствени вреди (непозволено увреждане).
 • Дела за връщане на неправилно взети суми (неоснователно обогатяване).
 • Получаване на застрахователни обезщетения.

Административно-наказателно и административно право:

 • Обжалване на глоба или имуществена санкция;
 • Обжалване на заповед по ЗУТ;
 • Обжалване на разпореждане на НОИ;
 • Обжалване заповед на председателя ДАМТН;
 • Дела за обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.